Czekamy na Twoją wiadomość.


1/2019 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd RAWLPLUG S.A. („Spółka”) na podstawie § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) ("Rozporządzenie") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2019 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) za:
I kwartał 2019 r. - 15 maja 2019 r.
III kwartał 2019 r. - 14 listopada 2019 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2019 r. - 30 sierpnia 2019 r.

Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2018 r. (SA-R) - 22 marca 2019 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. (SA-RS) - 22 marca 2019 r.

Jednocześnie zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będą odpowiednio: kwartalna jednostkowa informacja finansowa i jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe Spółki. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.