Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

23/2008 - Zawarcie znaczącej umowy z Raiffeisen Bank Polska SA

 

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisaną w dniu 19.06.2008 r. umowę z Raiffeisen Bank Polska SA, której przedmiotem jest przelew praw i przejęcie zobowiązań z tytułu umowy kredytowej zawartej w dniu 25.10.2005 r. przez Raiffeisen Bank Polska SA i Rawlplug Ltd, spółkę zależną od Koelner SA. Na mocy nowej umowy Koelner SA przejmuje wszelkie obowiązki i zobowiązania wobec Banku wynikające z Umowy Kredytowej, a Rawlplug Ltd przelewa na Koelner SA wszelkie swoje prawa i wierzytelności przysługujące mu wobec Banku na mocy umowy kredytowej.

Zadłużenie wobec Banku z tytułu Umowy Kredytowej wg stanu na dzień zawarcia Umowy wynosi EUR 15.316.139,14 powiększone o kwotę należnych odsetek, należnych prowizji i opłat. Wszystkie pozostałe warunki umowy kredytowe pozostają bez zmian i zostały opisane w raporcie rocznym SA-RS 2007 z dnia 18.06.2008 r.

Przejęcie kredytu przez Koelner SA jest elementem prowadzonej restrukturyzacji spółki Rawlplug Ltd. Ograniczy ono w sposób zdecydowany ryzyko kursowe w spółce Rawlplug, a także poprawi strukturę finansowania oraz bieżące przepływy pieniężne w tej spółce.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.