Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpgSpółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

2/2020 - Informacja o zamiarze utworzenia spółki produkcyjnej na terenie Wietnamu

Zarząd Rawlplug S.A. ("Emitent") informuje o zamiarze założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Wietnamu. Spółka pod firmą Rawlplug Vietnam ("Spółka") z kapitałem założycielskim 25.000 USD będzie prowadziła działalność produkcyjną polegającą na produkcji wyrobów budowlanych z oferty Rawlplug. Spółka będzie podmiotem bezpośrednio zależnym od Emitenta. Planowany termin uruchomienia Spółki przypada na koniec I kwartału 2020 roku. Utworzenie nowej spółki wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działań mających na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się również na rynkach pozaeuropejskich. Grupa RAWLPLUG rozwija obecnie swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki.

1/2020 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd RAWLPLUG S.A. („Spółka”) na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) ("Rozporządzenie") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2020 roku. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) za:I kwartał 2020 r. - 15 maja 2020 r. III kwartał 2020 r. - 13 listopada 2020 r. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2020 r. - 28 sierpnia 2020 r. Raporty roczne:Jednostkowy raport roczny za 2019 r. (SA-R) - 20 marca 2020 r. Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. (SA-RS) - 20 marca 2020 r. Jednocześnie zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r. Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będą odpowiednio: kwartalna jednostkowa informacja finansowa i jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe Spółki. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

29/2019 - Rejestracja połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o.

Zarząd RAWLPLUG S.A. (dalej „Emitent”), na podstawie art. 17 ust. 1 MAR informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia Emitenta ze spółką zależną Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Połączenie nastąpiło w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na jej jedynego wspólnika tj. Emitenta w sposób określony w art. 515 § 1 KSH na zasadach określonych w Planie połączenia z dnia 16 października 2019 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. w sprawie połączenia Emitenta z Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. zostały podjęte w dniu 22 listopada 2019 r. Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. O wszelkich kwestiach związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Emitenta ze spółką Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o., Emitent informował dotychczas w raportach bieżących o numerach: 22, 23, 24, 25 i 26/2019. Połączenie, o którym mowa powyżej jest kolejnym etapem realizowanej przez Emitenta strategii, która m.in. zakłada uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz wyeliminowanie zbędnych procesów. Takie działania zdaniem Emitenta przyniosą szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, co przełoży się na wzrost efektywności funkcjonowania Grupy.

Dane o akcjach RWL

"Kapitał zakładowy"32 560 000
Liczba akcji32 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji1.00 PLN
AudytorGrant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k.
ISINPLKLNR000017
Rynek notowańGPW
Parkiet notowańpodstawowy
Rawlplug Products

Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA.

Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug®, przejdź na stronę www.rawlplug.com.