Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpgSpółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

12/2020 - Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, zwiększenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 7 lipca br., ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych Rawlplug S.A. Przedmiotem skupu realizowanego poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w transakcjach poza obrotem zorganizowanym będzie nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 4,606% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 4,606% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Proponowana cena zakupu ustalona przez Zarząd Spółki wynosi 7,50 zł (siedem złotych 50/100) za jedną akcję. Podmiotem pośredniczącym w zaproszeniu będzie Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A., w tym szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz harmonogramu składania ofert sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść zaproszenia zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Emitenta oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w zaproszeniu.

11/2020 - Zawieszenie programu skupu akcji własnych oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

Zarząd RAWLPLUG S.A. [„Spółka", „Emitent”], informuje, że w dniu 7 lipca 2020 r. podjął uchwałę [„Uchwała”] o zawieszeniu programu skupu akcji własnych, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 18.06.2020 r. oraz ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki Emitent zawiesza program skupu akcji własnych opublikowany raportem bieżącym nr 9/2020 z dnia 18.06.2020 r. na okres od 08.07.2020 do 28.08.2020 r. Emitent poinformuje o wznowieniu programu skupu akcji Spółki w trybie raportu bieżącego. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki Emitent zamierza skierować do akcjonariuszy, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji, które zostaną nabyte poprzez transakcje poza obrotem zorganizowanym. Liczba oraz cena akcji będących przedmiotem nabycia w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży oraz warunki i termin ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zostaną opublikowane przez Emitenta w kolejnym raporcie bieżącym. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki wraz z załącznikami zostanie także opublikowane na stronie internetowej Emitenta oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w zaproszeniu.

10/2020 - Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 19.06.2020 r. do 26.06.2020 r.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w okresie 19-26.06.2020 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A., 599 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 7,66 zł. Łączna cena nabycia wyniosła 4 588,44 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach skupu akcji własnych Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2020 w dniu 18.06.2020 r. działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.09.2018 roku oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 18.06.2020 roku. Zgodnie z informacją przekazaną przez Trigon Dom Maklerski S.A.:• w dniu 19.06.2020 r. zrealizowano nabycie 358 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0011% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,80 zł;• w dniu 22.06.2020 r. zrealizowano nabycie 106 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0003% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0003% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,40 zł;• w dniu 23.06.2020 r. zrealizowano nabycie 1 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0000% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0000% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,46 zł;• w dniu 24.06.2020 r. zrealizowano nabycie 67 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,50 zł;• w dniu 25.06.2020 r. zrealizowano nabycie 67 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,48 zł. Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie 19-26.06.2020 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 599,00 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0018% kapitału zakładowego Spółki i daje 599 głosów stanowiących 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Obecnie Spółka posiada łącznie 599 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,0018% kapitału zakładowego i dających 599 głosów stanowiących 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

Dane o akcjach RWL

"Kapitał zakładowy"32 560 000
Liczba akcji32 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji1.00 PLN
AudytorGrant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k.
ISINPLKLNR000017
Rynek notowańGPW
Parkiet notowańpodstawowy
Rawlplug Products

Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA.

Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug®, przejdź na stronę www.rawlplug.com.