Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpgSpółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

20/2019 - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 sierpnia 2019 r. powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki dokonanych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 lipca 2019 r.Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki. Uchwałą nr 17 ww. Zgromadzenie przyjęło również tekst jednolity Statutu Spółki. Zarejestrowane zmiany Statutu oraz przyjęty jego tekst jednolity stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

19/2019 - Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2019 r., Spółka otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Quercus TFI S.A.") zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych ("Ustawa"). Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem QUERCUS Parasolowy SFIO ("Fundusz") zmniejszył samodzielnie udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce i zszedł poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 26 czerwca 2019 r. Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 1.653.286 akcji Spółki, co stanowiło 5,08% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniały do wykonywania 1.653.286 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień 26 czerwca 2019 r. Fundusz posiadał 1.543.207 akcji Spółki, co stanowiło 4,74% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 1.543.207 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosiła 0.

18/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 28.06.2019 r.

Zarząd Rawlplug S.A. podaje do publicznej wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2019 r., akcjonariuszami, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli:- Amicus Poliniae sp. z o.o.: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji - 16.702.750, co stanowiło 87,25% głosów na tym Zgromadzeniu i 51,30% w ogólnej liczbie głosów;- NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji - 2.440.000, co stanowiło 12,75% głosów na tym Zgromadzeniu i 7,49% w ogólnej liczbie głosów.

Dane o akcjach RWL

"Kapitał zakładowy"32 560 000
Liczba akcji32 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji1.00 PLN
AudytorGrant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k.
ISINPLKLNR000017
Rynek notowańGPW
Parkiet notowańpodstawowy
Rawlplug Products

Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA.

Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug®, przejdź na stronę www.rawlplug.com.