Czekamy na Twoją wiadomość.


top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpgSpółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

25/2018 - List Intencyjny w sprawie utworzenia spółki joint venture w Chinach

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 05.11.2018 r. podpisany został list intencyjny z partnerem biznesowym Shanghai Yafo Capital Asset Management Co. Ltd z siedzibą w Szanghaju (Chiny), o utworzeniu produkcyjno-handlowej spółki joint venture. Przedmiotem działalności spółki będzie produkcja specjalistycznych technik zamocowań pod marką RAWLPLUG oraz ich dystrybucja na terenie Chin. Zgodnie z zawartym porozumieniem Rawlplug S.A. obejmie w kapitale zakładowym nowoutworzonej spółki 40% udziałów. Wkładem Rawlplug S.A. będą maszyny produkcyjne oraz know-how, natomiast udziały partnera biznesowego pokryte będą wkładem gotówkowym. Podpisanie umowy joint-venture oraz rejestracja spółki planowane są na I kwartał 2019 roku. Utworzenie nowej spółki wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG S.A. w zakresie ekspansji zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich, na których rynek chiński pełni rolę wiodącą. Będzie ona drugim podmiotem funkcjonującym na tym rynku po Rawlplug Shanghai Trading Co. Ltd., której przedmiotem działalności jest centralizacja zakupów importowych Grupy RAWLPLUG na terytorium Chin oraz dystrybucja towarów handlowych na terenie Azji. Grupa RAWLPLUG rozwija obecnie swoje aktywności również na rynkach Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Australii oraz Afryki.

24/2018 - Rejestracja połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner - Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

Zarząd RAWLPLUG S.A. (dalej „Emitent”), na podstawie art. 17 ust. 1 MAR informuje, że w dniu 31 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia Emitenta ze spółką zależną Koelner – Tworzywa Sztuczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Połączenie nastąpiło w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na jej jedynego wspólnika tj. Emitenta w sposób określony w art. 515 § 1 KSH na zasadach określonych w Planie połączenia z dnia 29 czerwca 2018 r. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie połączenia Emitenta z Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. została podjęta 10 września 2018 r. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koelner – Tworzywa Sztuczne Spółka Sp. z o.o. z Emitentem została podjęta w dniu 10 września 2018 r. Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. W wyniku połączenia Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. została wykreślona z rejestru przedsiębiorców. O wszelkich kwestiach związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Emitenta ze spółką Koelner – Tworzywa Sztuczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Emitent informował dotychczas w raportach bieżących o numerach: 15, 16, 19 i 21/2018. Połączenie, o którym mowa powyżej jest etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy Rawlplug S.A. (dalej: „Grupa”) i mającej na celu uproszczenie struktury organizacyjnej oraz wyeliminowanie zbędnych procesów. W rezultacie, restrukturyzacja zwiększy przejrzystość struktury Grupy dla inwestorów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury w zakresie działalności produkcyjnej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie.

23/2018 - Powiadomienie o dokonanej transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd RAWLPLUG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 24 września 2018 r. otrzymał od Krystyny Koelner Przewodniczącej Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. powiadomienie o dokonaniu w dniu 24 września 2018 roku darowizny akcji Emitenta na rzecz Radosława Koelner - osoby blisko związanej, pełniącej u Emitenta funkcję Prezesa Zarządu. W tym samym dniu Emitent otrzymał również powiadomienie o przyjęciu darowizny akcji przez Radosława Koelner. Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Dane o akcjach RWL

"Kapitał zakładowy"32 560 000
Liczba akcji32 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji1.00 PLN
AudytorGrant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k.
ISINPLKLNR000017
Rynek notowańGPW
Parkiet notowańpodstawowy