Czekamy na Twoją wiadomość.


top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpgSpółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

2/2019 - Nabycie udziałów w spółce zależnej Koelner Centrum sp. z o.o. w Pabianicach

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 31.12.2018 r. nr 26/2018, Zarząd Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2019 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Emitentem a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Koelner Centrum sp. z o.o. w Pabianicach („Spółka”), na mocy której Emitent nabył 49% udziałów w Spółce, co stanowi 245 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 245.000,00 zł. Cena nabycia za udziały wyniosła 1.555.900,00 zł. Nabycie udziałów nastąpi ze środków własnych Emitenta. W wyniku transakcji Emitent stał się właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W kolejnym etapie Zarząd Emitenta planuje przeprowadzić proces połączenia ww. spółek poprzez przejęcie w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych w sposób opisany w raporcie bieżącym nr 26/2018.Opisane działania Emitenta to kolejny etap prowadzonego uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A., które przełoży się na wzrost efektywności działalności handlowej w Polsce.

1/2019 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd RAWLPLUG S.A. („Spółka”) na podstawie § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) ("Rozporządzenie") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2019 roku. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) za:I kwartał 2019 r. - 15 maja 2019 r. III kwartał 2019 r. - 14 listopada 2019 r. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2019 r. - 30 sierpnia 2019 r. Raporty roczne:Jednostkowy raport roczny za 2018 r. (SA-R) - 22 marca 2019 r. Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. (SA-RS) - 22 marca 2019 r. Jednocześnie zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będą odpowiednio: kwartalna jednostkowa informacja finansowa i jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe Spółki. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

27/2018 - Rejestracja połączenia spółek zależnych od Emitenta

Zarząd Rawlplug S.A. („Emitent"), informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 r. powziął informację iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał w dniu 31 grudnia 2018 rejestracji połączenia spółek zależnych od Emitenta, tj. Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze spółką Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w planie połączenia z dnia 31 sierpnia 2018 r. W wyniku przeprowadzonego połączenia nastąpiło wykreślenie Spółki Przejmowanej (Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o.) i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.). W wyniku połączenia obu spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został podwyższony o kwotę 104 527 250,00 zł (słownie: sto cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) tj. do kwoty 391 245 250,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez wydanie Emitentowi 2.090.545 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej o wartości 50 złotych każdy udział, co wynika z obliczeń przy użyciu Parytetu Wymiany określonym w Planie Połączenia. Celem połączenia jest uproszczenie struktur Grupy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce, oraz uzyskanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej. Planowane połączenie jest kolejnym etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania zbędnych procesów. Przewiduje się, że połączenie przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w tym: umocnienie pozycji rynkowej i finansowej poprzez powstanie silnego podmiotu gospodarczego, zapewnienie konsolidacji składników majątku łączących się Spółek oraz uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania Grupy, a co za tym idzie zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcję ilości dokumentów, a także eliminację wzajemnych rozliczeń łączących się Spółek. Korzyścią będą również oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym. O kwestiach związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia spółek zależnych, Emitent informował dotychczas w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dane o akcjach RWL

"Kapitał zakładowy"32 560 000
Liczba akcji32 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji1.00 PLN
AudytorGrant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k.
ISINPLKLNR000017
Rynek notowańGPW
Parkiet notowańpodstawowy