Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpgSpółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

5/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 27 kwietnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 kwietnia 2020 roku, o godzinie 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „NWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 58-60. Pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

4/2020 - Informacja dotycząca wpływu pandemii COVID-19 na działalność Grupy Rawlplug

Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej od Emitenta Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji w zakładzie produkcyjnym w Łańcucie.  Produkcja zostanie zawieszona na okres 10 - 26 kwietnia 2020 r. Jednocześnie Zarząd spółki zależnej nie przewiduje corocznej planowej przerwy produkcyjnej w sierpniu tego roku.Decyzja została podjęta w trosce o zdrowie pracowników i partnerów biznesowych, w odpowiedzi na szybkie rozprzestrzenianie się COVID-19 i jego negatywny wpływ na popyt rynkowy w Polsce i na rynkach, na których działają kluczowi klienci zakładu produkcyjnego w Łańcucie. Ograniczenie pracy zakładu będzie mogło mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Rawlplug S.A., jednak na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Emitenta nie jest w stanie precyzyjnie oszacować tego ewentualnego wpływu. Zakład produkcyjny Emitenta we Wrocławiu prowadzi normalną działalność produkcyjną i sprzedażową zaspokajając aktualne zapotrzebowanie płynące z rynku budowlanego. Jednocześnie, w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego Emitent zastrzega, że w związku z dynamiczną i nieprzewidywalną sytuacją związaną z pandemią wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w przyszłości mogą pojawić się nowe okoliczności mogące istotnie wpłynąć na działalność i wyniki Emitenta. Emitent na bieżąco monitoruje ryzyka, zastrzega jednak, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie oszacować wpływu pandemii na długoterminowe wyniki, ponieważ wpływ ten będzie uzależniony także od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.W przypadku wystąpienia innych istotnych zdarzeń związanych z wpływem pandemii COVID-19 na działalność Emitenta oraz w przypadku wejścia w posiadanie wiarygodnych szacunków ewentualnego wpływu ww. ograniczenia pracy zakładu na wyniki, Emitent będzie przekazywać stosowne informacje w kolejnych raportach bieżących.

Dane o akcjach RWL

"Kapitał zakładowy"32 560 000
Liczba akcji32 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji1.00 PLN
AudytorGrant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k.
ISINPLKLNR000017
Rynek notowańGPW
Parkiet notowańpodstawowy
Rawlplug Products

Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA.

Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug®, przejdź na stronę www.rawlplug.com.