Czekamy na Twoją wiadomość.


Sustainable Rawlplug

15/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 58-60. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad wraz z uzasadnieniami oraz załącznikami do tych projektów Spółka podaje w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

14/2019 - Powołanie Zarządu Rawlplug S.A. na nową kadencję

Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 24.05.2019 r. powołała w skład Zarządu na nową wspólną kadencję dotychczasowych jego Członków w składzie:Pan Radosław Koelner - Prezes Zarządu,Pan Marek Mokot - Wiceprezes Zarządu,Pan Piotr Kopydłowski - Członek Zarządu ds. Finansowych. Poniżej Spółka podaje informacje w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. Członków: Pan Radosław Koelner Wykształcenie:Pan Radosław Koelner jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:W latach 1993 - 2004 był dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner, w latach 2004 - 2018 był Prezesem Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o., od 2002 r. jest Prezesem Zarządu Rawlplug S.A. (poprzednio Koelner S.A.), od 2011 r. jest Prezesem Zarządu Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. Pan Radosław Koelner jest również wspólnikiem i Prezesem Zarządu w spółkach Amicus sp. z o.o. oraz Amicus Poliniae sp. z o.o. Dodatkowo Pan Radosław Koelner pełni szereg funkcji w spółkach zależnych należących do Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.Wskazana wyżej działalność zawodowa nie posiada charakteru konkurencyjnego wobec działalności Rawlplug S.A. Pan Radosław Koelner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Radosław Koelner nie jest dłużnikiem wykazanym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Marek MokotWykształcenie:1995 Studium Podyplomowe na wydziale Ekonomii Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego kierunek: „Organizacja i Technika Handlu Zagranicznego oraz Marketing”. 1989-1994 Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii; Ekonomika Transportu Morskiego.Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:29.03.2019 - do chwili obecnej Rawlplug S.A.• Wiceprezes Zarządu01.10.2012 – do chwili obecnej Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.• Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny31.12.2018 - do chwili obecnej Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie• Kierownik Oddziału01.10.2012 – 31.12.2018 Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o.• Dyrektor Zarządzający / Prezes Zarządu07.09.1998 – 30.09.2012 GUNNEBO INDUSTRIES Sp. z o.o. (dawniej Gunnebo Baltic Sp. z o.o.), Orneta, Woj. Warmińsko-Mazurskie• (01.01.2011 – 30.09.2012) DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY (V-ce Prezes Zarządu)• (01.09.2009 – 31.01.2011) DYREKTOR ZAKŁADU GUNNEBO INDUSTRIES Sp. z o.o. w Ornecie, (V-ce Prezes Zarządu)• (01.01.2006 – 30.08.2009) Dyrektor ds. Rozwoju w Krajach Europy Południowej i Logistyki. (Director for Business Development in Southern Europe and Logistic). Dyrektor Generalny Gunnebo Industries s.r.l. w Rumunii.• (01.01.2004 – 31.12.2005) V-ce DYREKTOR Gunnebo Industries Sp z o.o. (Finanse i Logistyka)• (11.08.1999 – 31.12.2003) KIEROWNIK DS. FINANSÓW I LOGISTYKI• (07.09.1998 – 10.08.1999) KIEROWNIK LOGISTYKI01.03.1996 – 31.08.1998 Philips Lighting Poland S.A., Piła• (01.02.1998 – 31.08.1998) KIEROWNIK LOGISTYKI ZAKŁADU LAMP WYŁADOWCZYCH w PHILIPS LIGHTING S.A. w Pile• (02.11.1997 – 31.01.1998) KIEROWNIK PRODUKCJI ZAKŁADU LAMP WYŁADOWCZYCH w PHILIPS LIGHTING S.A. w Pile (z zachowaniem stanowiska - Kierownika Sekcji Planowania)• (01.09.1996 – 01.11.1997) KIEROWNIK SEKCJI PLANOWANIA I ZAOPATRZENIA ZAKŁADU LAMP WYŁADOWCZYCH w PHILIPS LIGHTING S.A. w Pile (TL/CFL).• (01.03.1996 – 30.08.1996) LOGISTYK ZAKŁADU LAMP WYŁADOWCZYCH TL / CFL Piła11.07.1994 – 29.02.1996 PORT GDYNIA S.A. (MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.)• Specjalista w dziale marketingu spółki.Wskazana wyżej działalność zawodowa nie posiada charakteru konkurencyjnego wobec działalności Rawlplug S.A. Pan Marek Mokot nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Marek Mokot nie jest dłużnikiem wykazanym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Piotr KopydłowskiWykształcenie:Pan Piotr Kopydłowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2000 roku ukończył Studium dla dyrektorów finansowych zorganizowane przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w RP - Centrum Prywatyzacji. W latach 1998 - 1999 odbył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania finansami i inwestycji finansowych. Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:Pan Piotr Kopydłowski z Grupą Rawlplug związany jest od 1998 roku. Od 2001 roku był Dyrektorem ds. finansowych, od 2004 r. Prokurentem, a od 1.01.2009 r. do dziś jest Członkiem Zarządu ds. Finansowych w Rawlplug S.A. (poprzednio Koelner S.A.). W latach 2005 - 2008 sprawował funkcję Prezesa Zarządu w spółce Amicus sp. z o.o. W okresie 05.2007 - 01.2009 r. był Prezesem Zarządu w Śrubex S.A. Od 07.2011 r. do 12.2018 r. pełnił funkcję Członka Zarządu – Dyrektora finansowego w Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o., w której obecnie pełni funkcję Prokurenta. Dodatkowo Pan Piotr Kopydłowski pełni szereg funkcji w spółkach zależnych należących do Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.Wskazana wyżej działalność zawodowa nie posiada charakteru konkurencyjnego wobec działalności Rawlplug S.A. Pan Piotr Kopydłowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej , spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Piotr Kopydłowski nie jest dłużnikiem wykazanym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. §5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

13/2019 - Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24.05.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą wypłaty dywidendy w wysokość 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych), tj. kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję. Rada Nadzorcza dodatkowo pozytywnie oceniła przedstawioną propozycję Zarządu dotyczącą: a. ustalenia dnia prawa do dywidendy na dzień 8.08.2019 r., b. wypłaty dywidendy w dniu 23.08.2019 r. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


OFERTA RAWLPLUG

PROFESJONALNE PRODUKTY Z ZAKRESU TECHNIK ZAMOCOWAŃ, AKCESORIÓW DO ELEKTRONARZĘDZI I ELEKTRONARZĘDZI

product_photo_v4.png

TRUST & INNOVATION

POLITYKA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Aprobaty

Trust & Innovation

w naszym rozumieniu to poszukiwanie najlepszych rozwiązań technicznych, poparte wiedzą i wieloletnim doświadczeniem naszych konstruktorów.

Konsekwencja z jaką firma od początku swego istnienia kładzie nacisk na jakość i innowacyjność swoich produktów sprawiła , że w 2013 roku udostępniliśmy naszym klientom 30 aprobat europejskich i 50 lokalnych aprobat technicznych.

Kotwy

Sztandarowymi produktami Rawlplug

w dziedzinie zamocowań są kotwy chemicz­ne i mechaniczne.

Nasze ostatnie nowości rynkowe to mechaniczna kotwa przelotowa R-HPTII o najwyższych parametrach technicznych oraz rewolucyjny wkręt do betonu R-HLX.

Do oferty kotew chemicznych dołączyliśmy nową, bazującą na żywicy, uniwer­salną kotwę R-KEM II z Aprobatą Europejską do 15 różnych podłoży, a także łatwą i szybką w użyciu kotwę chemiczna CFS w tubie foliowej. Zaletą zastosowania tuby foliowej jest radykalna redukcja odpadów.

ETA - zamocowania chemiczne

W 2013 roku uzyskaliśmy europejskie aprobaty techniczne ETA

dla następujących zamocowań chemicznych:

ETA-13/0585 TR23 wklejane zakotwienia prętów zbrojeniowych o średnicach Ø8 - Ø32 mm (R-KEX-II)

ETA-13/0454 opcja 7 wklejane tuleje z gwintem wewnętrznym i prętami zbroje­niowymi o średnicach Ø8 - Ø32 do wykonywania zamocowań w betonie niezaryso­wanym (R-KEX-II)

ETA-13/0455 opcja 1 wklejane pręty gwintowane o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań w betonie (R-KEX-II)

Fabryka w Łańcucie

Fabryka w Łańcucie specjalizuje się w produkcji elementów złącznych oraz wyrobów specjalnych na zamó­wienie,

głównym odbiorcą jest przemysł motoryzacyjny. Wdrożona specyfikacja Techniczna ISO/TS 16949:2009 zobowiązuje Grupę do wy­twarzania, ulepszania i powlekania produktów zgodnie z normą. Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi w Niemczech, Łańcut jest dostawcą produktów dla renomowanych firm takich jak Volkswagen, AUDI, BMW, Porsche, Opel, Ford i VOLVO.

PORTFEL MAREK W GRUPIE RAWLPLUG

RAWLPLUG, KOELNER, GLOBUS, MODECO

rawlplug_baner_1.jpgkoelner_baner_1.jpgglobus_baner_1.jpgmodeco_baner_3.jpg

RAWLPLUG NA ŚWIECIE

INWESTYCJE W KTÓRYCH ZASTOSOWANO PRODUKTY RAWLPLUG

HISTORIA RAWLPLUG

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEJACH MARKI

1887 - 1897: Bracia Rawlings  zakładają firmę świadczącą usługi hydrauliczne

1910: John Rawlings wynajduje pierwszy na świecie kołek rozporowy

1911: Bracia Rawlings patentują pierwszy kołek rozporowy

1912: Następuje rejestracja znaku towarowego Rawlplug®

1919: Bracia Rawlings zmieniają nazwę firmy na The Rawlplug Company Ltd.

1930: Inżynierowie Rawlplug wynajdują pierwszą na świecie kotwę mechaniczną - RAWLBOLT®, która zostaje opatentowana

1969: W fabryce w Glasgow rusza produkcja kołków rozporowych z koszulką z tworzywa

1982: Krystyna Koelner rozpoczyna działalność gospodarczą pod nazwą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner

1986: We Wrocławiu rusza produkcja kołków rozporowych

1993: Zostaje wyproduktowany pierwszy w Europie Środkowej kołek do szybkiego montażu

1998: Jako pierwsza firma w UK Rawlplug® otrzymuje certyfikat ETA

1998: Następuje wdrożenie innowacyjnej metody obtrysku elementów metalowych

2000: Zakup przedsiębiorstwa METALZBYT

2001: Zakup przedsiębiorstwa MODECO

2005: Zakup przedsiębiorstwa RAWLPLUG Ltd przez polską Spółkę Koelner

2004: Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakup przedsiębiorstwa Wapienica

2006: Zakup większościowego pakietu akcji ŚRUBEX SA

2008: Zakup przedsiębiorstwa STAHL

2012: Zostaje utworzone Centrum Usług Wspólnych Grupy Koelner SA i Koelner Rawlplug IP

2013: Działalność handlowa zostaje przeniesiona z Koelner SA do nowo utworzonej spółki Koelner Polska

1887 - 1897

Bracia Rawlings  zakładają firmę świadczącą usługi hydrauliczne

1910

John Rawlings wynajduje pierwszy na świecie kołek rozporowy

1911

Bracia Rawlings patentują pierwszy kołek rozporowy

1912

Następuje rejestracja znaku towarowego Rawlplug®

1919

Bracia Rawlings zmieniają nazwę firmy na The Rawlplug Company Ltd.

1930

Inżynierowie Rawlplug wynajdują pierwszą na świecie kotwę mechaniczną - RAWLBOLT®, która zostaje opatentowana

1969

W fabryce w Glasgow rusza produkcja kołków rozporowych z koszulką z tworzywa

1982

Krystyna Koelner rozpoczyna działalność gospodarczą pod nazwą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner

1986

We Wrocławiu rusza produkcja kołków rozporowych

1993

Zostaje wyproduktowany pierwszy w Europie Środkowej kołek do szybkiego montażu

1998

Jako pierwsza firma w UK Rawlplug® otrzymuje certyfikat ETA

1998

Następuje wdrożenie innowacyjnej metody obtrysku elementów metalowych

2000

Zakup przedsiębiorstwa METALZBYT

2001

Zakup przedsiębiorstwa MODECO

2005

Zakup przedsiębiorstwa RAWLPLUG Ltd przez polską Spółkę Koelner

2004

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakup przedsiębiorstwa Wapienica

2006

Zakup większościowego pakietu akcji ŚRUBEX SA

2008

Zakup przedsiębiorstwa STAHL

2012

Zostaje utworzone Centrum Usług Wspólnych Grupy Koelner SA i Koelner Rawlplug IP

2013

Działalność handlowa zostaje przeniesiona z Koelner SA do nowo utworzonej spółki Koelner Polska