Czekamy na Twoją wiadomość.


top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpgSpółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

10/2018 - Porozumienie o utworzeniu produkcyjnej spółki joint venture w Tajlandii

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19.06.2018 r. zostało zawarte wstępne porozumienie ze spółką TMAX Corporation Co. Ltd. z siedzibą w Bangkoku (Tajlandia), dystrybutorem Rawlplug S.A. w Tajlandii, o utworzeniu produkcyjnej spółki joint venture. Przedmiotem działalności spółki będzie produkcja lekkich zamocowań budowlanych oraz produkcja chemiczna do kotew wklejanych na potrzeby rynków azjatyckich. Siedzibą spółki będzie Bangkok (Tajlandia). Kapitał zakładowy spółki wynosić będzie 34.560.000 THB (batów tajskich, co stanowi równowartość ok. 1.080.000,00 USD), w którym Rawlplug S.A. będzie posiadała 51%, a TMAX Corporation Co. Ltd. 49% udziałów. Wkładem Rawlplug S.A. będą maszyny produkcyjne oraz know-how, natomiast udziały partnera handlowego pokryte będą wkładem gotówkowym. Planowane podpisanie ostatecznej umowy joint-venture oraz rejestracja spółki planowane są na lipiec 2018 roku. Utworzenie nowej spółki wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działań mających na celu wejście na nowe rynki, koncentrując się również na rynkach pozaeuropejskich. Grupa RAWLPLUG rozwija obecnie swoje aktywności na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki.

9/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), Zarząd Rawlplug S.A. podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 22 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. Treść ogłoszenia i projekty uchwał oraz „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017” będące przedmiotem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A. zawierają załączniki do niniejszego raportu.

8/2018 - Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2018. Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie i przychyliła się do wniosku Zarządu rekomendującego wypłatę dywidendy w wysokość 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) tj. kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję. Rada Nadzorcza postanowiła także pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Rawlplug S.A., zgodnie z którym Zarząd Spółki proponuje wyznaczyć: a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 8.08.2018 r., b. termin wypłaty dywidendy na dzień 24.08.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Rawlplug S.A. przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 i wypłaty dywidendy, wyznaczenia dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści.

Dane o akcjach RWL

"Kapitał zakładowy"32 560 000
Liczba akcji32 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji1.00 PLN
AudytorGrant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k.
ISINPLKLNR000017
Rynek notowańGPW
Parkiet notowańpodstawowy