Czekamy na Twoją wiadomość.


top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpgSpółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

2/2018 - Wydłużenie finansowania oraz zmiana sposobu współpracy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2018 r. Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną czterostronną umowę kredytową zawartą pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”) a spółkami („Kredytobiorcy”):1.           Rawlplug S.A.2.           Koelner Polska sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki)3.           Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki).Kwota kredytu wynosi 45.000.000 zł dla wszystkich Kredytobiorców. W ramach przyznanego limitu Bank udostępni kredyt w następujących sublimitach:1.           Rawlplug S.A. - 45.000.000 zł, w tym wykorzystanie w EUR i USD stanowić będzie ekwiwalent w EUR i USD kwoty 10.000.000 zł.2.           Koelner Polska sp. z o.o. - 45.000.000 zł.3.           Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. - 45.000.000 zł, w tym wykorzystanie w EUR i USD stanowić będzie ekwiwalent w EUR i USD kwoty 10.000.000 zł.Kredyt zostanie spłacony do 26 lutego 2021 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową, której bazą jest stopa WIBOR/EURIBOR/LIBOR (w zależności od waluty wykorzystania) dla depozytów jednomiesięcznych.Zawarcie ww. umowy kredytowej to pierwszy etap zmiany sposobu współpracy Grupy Rawlplug S.A. z Bankiem. Zmiana ta polega na wyłączeniu spółki zależnej Koelner Polska sp. z o.o. ze struktur kredytu handlowego, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 12/2015 oraz 6/2016. Aktualne zadłużenie Koelner Polska sp. z o.o. wynikające z kredytu handlowego wynosi ok. 13.000.000 zł i zostanie ono zastąpione finansowaniem trzyletnim opisanym powyżej. Oznacza to jednocześnie, że przysługujący aktualnie tej spółce, wykorzystywany częściowo limit zadłużenia w wysokości 57.000.000 zł zostanie zastąpiony trzyletnim kredytem w rachunku bieżącym.W kolejnym kroku, po dokonaniu konwersji kredytu handlowego w Koelner Polska sp. z o.o. na kredyt w rachunku bieżącym, przysługujący Kredytobiorcom limit w wysokości 45.000.000 zł zostanie podwyższony do 60.000.000 zł. Planowane zakończenie powyższych zmian nastąpi do 28 lutego 2018 r., o czym Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.

1/2018 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd RAWLPLUG S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2018 roku.   Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) za: I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r. III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.   Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.   Raporty roczne: Jednostkowy raport roczny za 2017 r. (SA-R) - 23 marca 2018 r.  Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. (SA-RS) - 23 marca 2018 r.   Jednocześnie zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133) ("Rozporządzenie"), Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r. Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będą odpowiednio: kwartalna jednostkowa  informacja finansowa i jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe Spółki. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.  Podstawa prawna:  §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).                                         

27/2017 - Informacja o zamiarze założenia spółki usługowej na terenie Indii

Zarząd Rawlplug S.A. ("Emitent") informuje o zamiarze założenia spółki prawa handlowego na terenie Indii. Spółka, pod firmą Rawlplug Private Limited z siedzibą w Bangalore ("Spółka") z kapitałem założycielskim nie wyższym niż 100.000 INR (rupii), będzie prowadziła wyłącznie działalność usługową, polegającą na udzielaniu wsparcia technicznego dla dystrybutora produktów RAWLPLUG, z którym Grupa Kapitałowa Rawlplug S.A. obecnie współpracuje. Dystrybucja na rynek indyjski odbywa się natomiast za pośrednictwem spółki zależnej od Emitenta - Rawlplug Middle-East FZE z siedzibą w Dubaju.Spółka będzie podmiotem bezpośrednio zależnym od Rawlplug S.A. Planowany termin uruchomienia Spółki przypada na I kwartał 2018 roku.      

Dane o akcjach RWL

"Kapitał zakładowy"32 560 000
Liczba akcji32 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji1.00 PLN
AudytorGrant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k.
ISINPLKLNR000017
Rynek notowańGPW
Parkiet notowańpodstawowy