Czekamy na Twoją wiadomość.


top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpgSpółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

17/2017 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 9.06.2017 r.

Zarząd Rawlplug S.A. podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 9 czerwca 2017 r., akcjonariuszami, którzy  posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu byli:- Amicus Poliniae sp. z o.o.: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji - 16.702.750, co stanowi 90,87% głosów na tym zgromadzeniu i 51,30% ogólnej liczby głosów;- PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji - 1.677.562, co stanowi 9,13% głosów na tym zgromadzeniu i 5,15% ogólnej liczby głosów.

16/2017 - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 9 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.  Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło wysokość dywidendy w kwocie 10.744.800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) tj. kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję.Dywidenda zostanie wypłacona:- z zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 2.263.623,38 zł,- z kapitału zapasowego w kwocie 8.481.176,62 zł.Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 32.560.000 akcji Rawlplug S.A.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło :a. dzień dywidendy na dzień 9.08.2017 r.,  b. termin wypłaty dywidendy na dzień  25.08.2017 r.

15/2017 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 9.06.2017 r.

Zarząd Rawlplug S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 9 czerwca 2017 r. we Wrocławiu. Wobec braku zgłoszenia kandydatów, nie odbyło się głosowanie nad uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.                           

Dane o akcjach RWL

"Kapitał zakładowy"32 560 000
Liczba akcji32 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji1.00 PLN
AudytorGrant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k.
ISINPLKLNR000017
Rynek notowańGPW
Parkiet notowańpodstawowy