Czekamy na Twoją wiadomość.


Sustainable Rawlplug

27/2018 - Rejestracja połączenia spółek zależnych od Emitenta

Zarząd Rawlplug S.A. („Emitent"), informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 r. powziął informację iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał w dniu 31 grudnia 2018 rejestracji połączenia spółek zależnych od Emitenta, tj. Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze spółką Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w planie połączenia z dnia 31 sierpnia 2018 r. W wyniku przeprowadzonego połączenia nastąpiło wykreślenie Spółki Przejmowanej (Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o.) i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.). W wyniku połączenia obu spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został podwyższony o kwotę 104 527 250,00 zł (słownie: sto cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) tj. do kwoty 391 245 250,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez wydanie Emitentowi 2.090.545 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej o wartości 50 złotych każdy udział, co wynika z obliczeń przy użyciu Parytetu Wymiany określonym w Planie Połączenia. Celem połączenia jest uproszczenie struktur Grupy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce, oraz uzyskanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej. Planowane połączenie jest kolejnym etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania zbędnych procesów. Przewiduje się, że połączenie przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w tym: umocnienie pozycji rynkowej i finansowej poprzez powstanie silnego podmiotu gospodarczego, zapewnienie konsolidacji składników majątku łączących się Spółek oraz uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania Grupy, a co za tym idzie zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcję ilości dokumentów, a także eliminację wzajemnych rozliczeń łączących się Spółek. Korzyścią będą również oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym. O kwestiach związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia spółek zależnych, Emitent informował dotychczas w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

26/2018 - Planowane nabycie udziałów w spółce zależnej oraz połączenie spółki zależnej z Emitentem

Zarząd Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w styczniu 2019 r. planowane jest zawarcie umowy pomiędzy Emitentem a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Koelner Centrum sp. z o.o. w Pabianicach (Spółka”), na mocy której Emitent nabędzie 49% udziałów w Spółce, co stanowi 245 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 245.000,00 zł. Cena nabycia za udziały nie przekroczy kwoty 1.600.000,00 zł. Finansowanie nabycia udziałów nastąpi ze środków własnych. W wyniku transakcji Emitent stanie się właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym wspominanej Spółki. W kolejnym etapie Zarząd Emitenta planuje przeprowadzić proces połączenia ww. spółek poprzez przejęcie w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia Emitent jako spółka przejmująca przejmie Koelner Centrum sp. z o.o. jako spółkę przejmowaną. Planowany termin połączenia spółek to przełom I i II kwartału 2019 roku. Cała dotychczasowa działalność handlowa na terenie województwa łódzkiego prowadzona dotychczas przez Koelner Centrum sp. z o.o. zostanie przejęta przez spółkę zależną od Emitenta - Koelner Polska Sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 2019 roku. Planowane połączenie spółek Rawlplug S.A. i Koelner Centrum sp. z o.o. to kolejny etap uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A., które przełoży się na wzrost efektywności działalności handlowej w Polsce. Emitent uznaje, że nabycie udziałów w Spółce jest istotne z punktu widzenia perspektyw rozwoju na rynku, na którym działa Emitent.

25/2018 - List Intencyjny w sprawie utworzenia spółki joint venture w Chinach

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 05.11.2018 r. podpisany został list intencyjny z partnerem biznesowym Shanghai Yafo Capital Asset Management Co. Ltd z siedzibą w Szanghaju (Chiny), o utworzeniu produkcyjno-handlowej spółki joint venture. Przedmiotem działalności spółki będzie produkcja specjalistycznych technik zamocowań pod marką RAWLPLUG oraz ich dystrybucja na terenie Chin. Zgodnie z zawartym porozumieniem Rawlplug S.A. obejmie w kapitale zakładowym nowoutworzonej spółki 40% udziałów. Wkładem Rawlplug S.A. będą maszyny produkcyjne oraz know-how, natomiast udziały partnera biznesowego pokryte będą wkładem gotówkowym. Podpisanie umowy joint-venture oraz rejestracja spółki planowane są na I kwartał 2019 roku. Utworzenie nowej spółki wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG S.A. w zakresie ekspansji zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich, na których rynek chiński pełni rolę wiodącą. Będzie ona drugim podmiotem funkcjonującym na tym rynku po Rawlplug Shanghai Trading Co. Ltd., której przedmiotem działalności jest centralizacja zakupów importowych Grupy RAWLPLUG na terytorium Chin oraz dystrybucja towarów handlowych na terenie Azji. Grupa RAWLPLUG rozwija obecnie swoje aktywności również na rynkach Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Australii oraz Afryki.


OFERTA RAWLPLUG

PROFESJONALNE PRODUKTY Z ZAKRESU TECHNIK ZAMOCOWAŃ, AKCESORIÓW DO ELEKTRONARZĘDZI I ELEKTRONARZĘDZI

product_photo_v4.png

TRUST & INNOVATION

POLITYKA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Aprobaty

Trust & Innovation

w naszym rozumieniu to poszukiwanie najlepszych rozwiązań technicznych, poparte wiedzą i wieloletnim doświadczeniem naszych konstruktorów.

Konsekwencja z jaką firma od początku swego istnienia kładzie nacisk na jakość i innowacyjność swoich produktów sprawiła , że w 2013 roku udostępniliśmy naszym klientom 30 aprobat europejskich i 50 lokalnych aprobat technicznych.

Kotwy

Sztandarowymi produktami Rawlplug

w dziedzinie zamocowań są kotwy chemicz­ne i mechaniczne.

Nasze ostatnie nowości rynkowe to mechaniczna kotwa przelotowa R-HPTII o najwyższych parametrach technicznych oraz rewolucyjny wkręt do betonu R-HLX.

Do oferty kotew chemicznych dołączyliśmy nową, bazującą na żywicy, uniwer­salną kotwę R-KEM II z Aprobatą Europejską do 15 różnych podłoży, a także łatwą i szybką w użyciu kotwę chemiczna CFS w tubie foliowej. Zaletą zastosowania tuby foliowej jest radykalna redukcja odpadów.

ETA - zamocowania chemiczne

W 2013 roku uzyskaliśmy europejskie aprobaty techniczne ETA

dla następujących zamocowań chemicznych:

ETA-13/0585 TR23 wklejane zakotwienia prętów zbrojeniowych o średnicach Ø8 - Ø32 mm (R-KEX-II)

ETA-13/0454 opcja 7 wklejane tuleje z gwintem wewnętrznym i prętami zbroje­niowymi o średnicach Ø8 - Ø32 do wykonywania zamocowań w betonie niezaryso­wanym (R-KEX-II)

ETA-13/0455 opcja 1 wklejane pręty gwintowane o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań w betonie (R-KEX-II)

Fabryka w Łańcucie

Fabryka w Łańcucie specjalizuje się w produkcji elementów złącznych oraz wyrobów specjalnych na zamó­wienie,

głównym odbiorcą jest przemysł motoryzacyjny. Wdrożona specyfikacja Techniczna ISO/TS 16949:2009 zobowiązuje Grupę do wy­twarzania, ulepszania i powlekania produktów zgodnie z normą. Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi w Niemczech, Łańcut jest dostawcą produktów dla renomowanych firm takich jak Volkswagen, AUDI, BMW, Porsche, Opel, Ford i VOLVO.

PORTFEL MAREK W GRUPIE RAWLPLUG

RAWLPLUG, KOELNER, GLOBUS, MODECO

rawlplug_baner_1.jpgkoelner_baner_1.jpgglobus_baner_1.jpgmodeco_baner_3.jpg

RAWLPLUG NA ŚWIECIE

INWESTYCJE W KTÓRYCH ZASTOSOWANO PRODUKTY RAWLPLUG

HISTORIA RAWLPLUG

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEJACH MARKI

1887 - 1897: Bracia Rawlings  zakładają firmę świadczącą usługi hydrauliczne

1910: John Rawlings wynajduje pierwszy na świecie kołek rozporowy

1911: Bracia Rawlings patentują pierwszy kołek rozporowy

1912: Następuje rejestracja znaku towarowego Rawlplug®

1919: Bracia Rawlings zmieniają nazwę firmy na The Rawlplug Company Ltd.

1930: Inżynierowie Rawlplug wynajdują pierwszą na świecie kotwę mechaniczną - RAWLBOLT®, która zostaje opatentowana

1969: W fabryce w Glasgow rusza produkcja kołków rozporowych z koszulką z tworzywa

1982: Krystyna Koelner rozpoczyna działalność gospodarczą pod nazwą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner

1986: We Wrocławiu rusza produkcja kołków rozporowych

1993: Zostaje wyproduktowany pierwszy w Europie Środkowej kołek do szybkiego montażu

1998: Jako pierwsza firma w UK Rawlplug® otrzymuje certyfikat ETA

1998: Następuje wdrożenie innowacyjnej metody obtrysku elementów metalowych

2000: Zakup przedsiębiorstwa METALZBYT

2001: Zakup przedsiębiorstwa MODECO

2005: Zakup przedsiębiorstwa RAWLPLUG Ltd przez polską Spółkę Koelner

2004: Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakup przedsiębiorstwa Wapienica

2006: Zakup większościowego pakietu akcji ŚRUBEX SA

2008: Zakup przedsiębiorstwa STAHL

2012: Zostaje utworzone Centrum Usług Wspólnych Grupy Koelner SA i Koelner Rawlplug IP

2013: Działalność handlowa zostaje przeniesiona z Koelner SA do nowo utworzonej spółki Koelner Polska

1887 - 1897

Bracia Rawlings  zakładają firmę świadczącą usługi hydrauliczne

1910

John Rawlings wynajduje pierwszy na świecie kołek rozporowy

1911

Bracia Rawlings patentują pierwszy kołek rozporowy

1912

Następuje rejestracja znaku towarowego Rawlplug®

1919

Bracia Rawlings zmieniają nazwę firmy na The Rawlplug Company Ltd.

1930

Inżynierowie Rawlplug wynajdują pierwszą na świecie kotwę mechaniczną - RAWLBOLT®, która zostaje opatentowana

1969

W fabryce w Glasgow rusza produkcja kołków rozporowych z koszulką z tworzywa

1982

Krystyna Koelner rozpoczyna działalność gospodarczą pod nazwą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner

1986

We Wrocławiu rusza produkcja kołków rozporowych

1993

Zostaje wyproduktowany pierwszy w Europie Środkowej kołek do szybkiego montażu

1998

Jako pierwsza firma w UK Rawlplug® otrzymuje certyfikat ETA

1998

Następuje wdrożenie innowacyjnej metody obtrysku elementów metalowych

2000

Zakup przedsiębiorstwa METALZBYT

2001

Zakup przedsiębiorstwa MODECO

2005

Zakup przedsiębiorstwa RAWLPLUG Ltd przez polską Spółkę Koelner

2004

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakup przedsiębiorstwa Wapienica

2006

Zakup większościowego pakietu akcji ŚRUBEX SA

2008

Zakup przedsiębiorstwa STAHL

2012

Zostaje utworzone Centrum Usług Wspólnych Grupy Koelner SA i Koelner Rawlplug IP

2013

Działalność handlowa zostaje przeniesiona z Koelner SA do nowo utworzonej spółki Koelner Polska

„RAWLPLUG” S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż szlifierka kątowa MODECO EXPERT, 125 mm, 900W model: MN-93-022, kod EAN: 5906757907447, data produkcji: 2017-04-10, jest niezgodna z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla  maszyn, z uwagi na niejasności i błędy w treści dotychczasowej instrukcji obsługi oraz brak niektórych istotnych informacji i ostrzeżeń mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania maszyny. Poprawioną i uzupełnioną o brakujące informacje instrukcję obsługi szlifierki zamieszczono na stronie internetowej producenta www.rawlplug.pl. Ogłoszenie publikuje się z uwagi na prowadzone postępowanie przed Prezesem UOKiK”